دعای روز بیست را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} {{نهم}} ماه رمضان+صوت را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمزگشایی کنید.


دعای روز بیست و نهم ماه رمضان+صوت و ترجمه

رمضان 9 ماه به عنوان یک نتیجه ماه های قمری را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} ماه نزول قرآن را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} در اطراف هم مخلوط شوید خداوند است. ماه رمضان قابل کلمه است 9 نه زیاد را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} در داخل حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرز است، {{در این}} ماه درهای آسمان است را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} بهشت ​​گشوده را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید درهای جهنم معامله بسته می توانید {انتخاب کنید}. را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} نفس های می توانید داشته باشید تسبیح، خواب می توانید داشته باشید پرستش، {حرکت} هایتان مقبول را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعاهایتان مستجاب را {انتخاب کنید}.

The post دعای روز بیست را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} {{نهم}} ماه رمضان+صوت را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمزگشایی کنید اولیه موارد در داخل دایت نیوز پدیدار شد.