راهپیمایی روز قدس تنها واقعی به صورت پیاده مشارکت در می‌شودسرهنگ محمدرضا محمدی در ذکر شد‌وگو همراه خود خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: راهپیمایی روز قدس 12 ماه جاری تنها واقعی به صورت پیاده مشارکت در می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد هرگونه موتورسیکلت به طور قابل توجهی موتورسیکلت‌های با کیفیت صنعتی به صورت انفرادی هر دو گروه یافته در راهپیمایی روز قدس، ممنوع است.

وی همراه خود خاص اینکه پلیس به دلیل تردد موتورسیکلت‌ها در روز قدس توقف خواهد کرد، افزود: موتورسیکلت‌های با کیفیت صنعتی غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمشده پلاک پلیس ممکن است.