رویت هلال ماه شوال در اصفهان/ اطلاع رسانی عید فطر منوط به تائید مقام معظم {مدیریت}دبیر ستاد استهلال دفتر مقام معظم مدیریت در استان اصفهان خاص کرد: هلال ماه شوال این گروه رصدی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} {{در حال حاضر}} ممکن است بخواهید پیش بینی برای نشان دادن مقام خارق العاده {مدیریت} داشته باشید.

The post رویت هلال ماه شوال در اصفهان/ اطلاع رسانی عید فطر منوط به تائید مقام معظم {مدیریت} اولیه موارد در دایت نیوز پدیدار شد.