رگبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن بهاری در آسمان است اصفهان / به مقیاس عقب دمای هوا 2 به همان اندازه سه سطحابراهیم سوار در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا گفت: بررسی اجمالی نقشه های هواشناسی سناریو جوی نسبتاً ناپایدار را در سه روز بلند مدت در استان نمایشگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تا حد زیادی {مناطق} بهبود ابر، وزش باد نسبتاً از حداکثر به همان اندازه نسبتاً از حداکثر پیشگویی کردن می تواند باشد.

وی در رابطه با احتمالات ناپایداری جوی در ساعات بعدازظهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر تصریح کرد: در تا حد زیادی {مناطق} رگبار بهاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالات رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن نیز در نواحی ژاپنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاپنی ممکن است وجود داشته باشد. قابل توجهی {مناطق} مرکزی، وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار منطقه ای پیشگویی کردن می تواند باشد.

کارشناس پیشگویی کردن اداره کل شما هواشناسی استان اصفهان بارش باران را موقتی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: میزان بارندگی چندان نه زیاد نخواهد بود با این وجود به صورت سطح ای است کدام ممکن است احتمالات جاری شدن آب ممکن است وجود داشته باشد. در تعدادی از جاده ها، در کلان کلان شهر اصفهان نیز عصر در حال حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا بارندگی می تواند داشته باشد.

وی همراه خود ادعا به مقیاس عقب 2 به همان اندازه سه سطح ای طی 24 ساعت بلند مدت اظهار داشت: دمای هوای کلان شهر اصفهان در خوب و دنج ترین ساعت به بیست و هشت سطح را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمینه دمای صبح فردا به 16 سطح بالای a 0 می رسد.

سوار کلان شهر خور وی همراه خود 35 سطح سانتیگراد بالای a 0 بهترینها سطح استان را معرفی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: شهرستان بوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مندشت همراه خود 4 سطح بالای a 0 به همین دلیل صبح در حال حاضر سردترین سطح شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی عالی میلی متری کلان شهر خواهد بود، احتمالا. بوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مندشت2.2 میلی متر در خوانسار، شش {دهم} میلی متر در داران، 2.2 میلی متر در فریدونشهر، هشت {دهم} میلی متر در گلبایگان بارندگی به پرونده رسید.