زنان ممکن است بیشتر از مردان به دلیل سطح هورمون در رحم به میگرن مبتلا شوندزنان ممکن است بیشتر از مردان به دلیل سطح هورمون در رحم به میگرن مبتلا شوند