سمپوزیوم شورای کلان شهر اصفهانعصر در لحظه 21 فروردین نشست هم اندیشی شورای کلان شهر اصفهان همراه خود حضور اعضای شورای کلان شهر اصفهان، محمدعلی احمدی استاندار قلمرو مرکزی اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداران اصفهان برگزار شد.