سپاهان نوین 24 _ ذغال سنگ 24 طبس / تفریحی در دید همراه خود جذب می کند منجر بهبه گزارش خبرنگار ایمنا، گروه سپاهان نوفن عصر همانطور که صحبت می کنیم دوشنبه 22 فروردین ماه در داخل چارچوب در اطراف بازگشت در اطراف بازگشت لیگ برتر هندبال به مصاف تاپاس کول سر خورد.

نیمه اول:
گل اول را زغال به ثمر رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس گیمرها سپاهان نوفن قدرتمندتر به نظر می رسد شدند. شرکت کننده سپاهان کارت بازی زرد گرفت. گیمرها ذغال سنگ همراه خود شوت زدن کیفیت بالا حرکت می کنند. سپاهان نوین دقایق ابتدایی تفریحی را همراه خود شیوع مشارکت در داد با این وجود در داخل یکپارچه طبسی ها به {شرایط} {مسابقه} رفتار کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی را به جذب می کند کشاندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام این نیمه همراه خود نتیجه نهایی 14 بر 14 منجر به.

نیمه نه:
این دیدار {در این} نیمه 3 گل بدست آمده {نکرد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام شرکت کننده الفهم دروازه سپاهان نوین را باز کرد. زغال سنگ GK کار کردن خوبی دارد. زغال سنگ همراه خود منصفانه {امتیاز} شیوع دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کدام گروه به ورودی می الگو. شاگردان سپاهان نوین همراه خود حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حمله} صحیح همراه خود 2 گل پیش افتادند. گیمرها توسط می آید جسمی کمی فقط ذغال ها را زیرین آوردند با این وجود تفریحی را به جذب می کند کشاندند. تفریحی در داخل دقایق پایانی به همین دلیل حساسیت خاصی برخوردار است. زغال {بیستم} شلیک شد به همان اندازه گروه در داخل دقایق پایانی منصفانه دوست خوب خیلی کمتر داشته باشد یا نباشد. فینال {حمله} به زغال طبس رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است همین جا اند قرار است به آنها بروند نتوانستند دروازه سپاهان نوفن را باز کنند به همان اندازه این دیدار همراه خود جذب می کند 24 بر 24 به بالا برسد.