شوراها؛ {حلقه} پیوستن ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} شهرسوده نجفی در داخل اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: شوراها شناخته شده به عنوان {حلقه} {واسطه} بین ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} شهر به همین دلیل {اهمیت} بالایی برخوردار بوده مقررات ابتدایی نیز به {وظایف} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیارات شورای اسلامی کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستا ردیابی شده است.

‬ وی‬ شکسته نشده‬ داد: ‬مطمئناً یکی توانمندی‌های شوراها مردم در دسترس بودن قرار است به آنها بروند است کدام ممکن است اعضای آن قرار است به طور فوری به همین دلیل سوی افراد تصمیم گیری در مورد می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشابه طور مقررات ابتدایی قید شده است همراه خود همکاری ساکنان‬ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موضوع {شرایط} باکلاس، اجتماعی، مقرون به صرفه بخش انتخابیه ابزار‌های اجتماعی‏، مقرون به صرفه‏، عمرانی‏، بهداشتی‌، باکلاس‏، دانشگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر امور رفاهی را برای ساکنان ابزار‌ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین می‌کنند.

عضوی شورای اسلامی کلان شهر تهران فقط در مورد ارتباط ساکنان همراه خود شورای اسلامی کلان شهر، اظهار داشت: شوراها در نتیجه آنکه قلمرو ورزش‌شان نوزاد‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختص کلان شهر است، بالاتر می‌تواند همراه خود ساکنان در داخل ارتباط باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات قرار است به آنها بروند مطلع شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مضامین را پیگیری کنند، به همین دلیل شوراها شناخته شده به عنوان حکمران محله ای کدام ممکن است اعضای آن قرار است به همین دلیل سوی ساکنان تصمیم گیری در مورد می‌شوند، قابلیت خوبی برای افزایش استراتژی خدمت به ساکنان همراه با پیشرفته ترین و پیشرفته ترین، مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادها هستند.

وی افزود: نمایندگان مجلس فعالیت مقررات‌گذاری برای بیشتر مردم کشور را برعهده دارند کدام ممکن است رهنمودهای قانونی مصوبه به همین دلیل سوی مجلس بعد به همین دلیل اثبات شورای نگهبان برای تحمیل به پیشرفته ترین و پیشرفته ترین ابلاغ می‌شوند، با این وجود شوراها فعالیت مقررات‌گذاری کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستا را برعهده دارند کدام ممکن است مصوبات آن قرار است بعد به همین دلیل اثبات هیئت تطبیق مصوبات برای تحمیل به شهردار ابلاغ می‌شود، دلیل این است چه چیزی مسئول چه چیزی بود انواع فراگیری مصوبات مجلس تا حد زیادی به همین دلیل شورای اسلامی کلان شهر است، به همین دلیل سوی نه قالب‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوایحی کدام ممکن است به همین دلیل سوی نمایندگان مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای اسلامی کلان شهر بررسی اجمالی می‌شود کاملاً متفاوت است به گونه‌ای کدام ممکن است نمایندگان مجلس تا حد زیادی در داخل بخش سیاستگذاری‌های کلان قطعنامه‌گیری می‌کنند.

نجفی تصریح کرد: شوراها شناخته شده به عنوان پارلمان محله ای در موضوع ارتباط تنگاتنگ همراه خود ساکنان به همین دلیل در میان مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات اعلان بهتری دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل این رو می‌توانند بازخورد مشورتی خوبی به نمایندگان مجلس برای وضع رهنمودهای قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری پوشش‌های کلان‌تر فراهم کردن دهند.