صدای رسا مردم ایران؛ زیر بار مشکلات و مشکلات خم نخواهیم شدبه گزارش خبرنگار ایمنا، نصیر کنعانی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:

“این روزها اینها ادعاست “علم” و غم و اندوه آنها مردم ایران را دارند و با سردادن شعار «زندگی» و «حقوق بشر» می خواهند مردم ایران را به استیصال بکشانند و با سیاست ها و سیاست های «فشار حداکثری» خود، مردم ایران را به تسلیم در برابر خواسته های قهری خود وادار کنند. “تحریم های ویرانگر و فلج کننده”.

مدعیان امروز هواداران و غم و اندوه مردم ایران سال ها دشمنی و مبارزه با ایران را تجربه کرده اند آنجا از “سرطان” و “بچه های پروانه ای” این مملکت داروهای مخصوص خوردند، مظلوم ماندند و رها کردند تا از “زندگی” چشم بپوشند!!

آره بجز مرزها هم همینطور سر وقت صدای اعتراضشان درد و رنج هموطنان ایرانیشان سرچشمه گرفته از تحریم ها و فشارهای وحشیانه بیشترین دشمن علیه مردم ایران قیام نکرد، این روزها مدعی هستند که با تجمع و کنسرت و رقص و زیر پا گذاشتن و گاه حمله به سفارتخانه ها قصد دارند “صدای مردم ایران” را به جهانیان عرضه کنند!!!

صدا اصطلاح مردم ایران از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی که سرآغاز فشار حداکثری دشمنان نیز بود، اینگونه بودند.
«ما زیر بار سختی ها و مشکلات خم نمی شویم. ما ستون های جاودانه تاریخ خواهیم ماند.