صدور مجوز الکترونیکی گامی به سوی شهر هوشمند استمحمد نورسلحی وی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با اشاره به خدمات نرم افزاری سرای هشت در حوزه شهرسازی اظهار کرد: سارا نرم افزاری است که خدمات شهرسازی را به صورت الکترونیکی ارائه می دهد، این برنامه سال هاست که با شهرداری سرای هشت اصفهان و رویدادها و شهرسازی همکاری می کند. خدمات به صورت الکترونیکی و حضوری ارائه شد.

به گفته وی، اکنون در کاخ 10 خدمات رسانی به شهروندان با نرم افزار بهبود یافته و وارد شهر هوشمند شده است. تاثير گذار وی گفت: تفاوت سرای هشت با سرای 10 در این است که سرای 10 به نوعی نرم افزار خدمت رسانی به شهروندان تبدیل شده است و سرای 10 کیفیت خدمات ارائه شده و مشکلات سرای هشت را برای شهروندان بهبود می بخشد. در این برنامه رفع شد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در واقع در سرای 10 نرم افزار بر اساس ضوابط و مقررات موجود پاسخگوی مشتری است که شامل نوع کاربر برای آگاهی از توانمندی های شهروندان است.

وی خاطرنشان کرد: در نهایت برای یک شهروند مجوز برای اخذ پروانه ساختمانی صادر می شود و زمانی که فردی تصمیم به اخذ پروانه می گیرد عوارض و هزینه های ترافیکی که باید به شهرداری بپردازد به او نشان داده می شود. “

نورسلحی وی در خصوص صدور پروانه ساختمانی نیز گفت: زمانی که شهروندی از هزینه عوارض و ازدحام مطلع شد، در صورت تمایل به ادامه کار باید مراحل اخذ پروانه را طی کند. به شهرداری ارسال می شود.تا زمانی که مالک بخواهد اجرا، شناسایی و بررسی کند و در نهایت اصل پروانه ساختمانی به شهروند داده شود.