عدم وجود آب کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف آنلاین، مسائل مهمترین روستاهای بویین میاندشتبه گزارش خبرنگار ایمنا، رضاعلی معصومی در این زمان- پنجشنبه {هشتم} اردیبهشت ماه ۱۴۰۰- در داخل {حاشیه} اجرای ساختار سفیران خدمت در داخل رفتن به به دلیل روستاهای نوغان، کرچ، تخماغلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسینان به دلیل ویژگی ها فاز کرچمبو، اظهار کرد: رفتن به به دلیل روستاها با توجه به احصای مسائل نیاز به در داخل اصل {کار} {مدیران} قرار گیرد به همان اندازه اهتمام بیشتری در داخل تعمیر آن خواهد شد‌ها بورزند.

وی اظهار داشت: عدم وجود آب فاز کشاورزی، اجرای ساختار هادی با توجه به ساماندهی معابر، نقطه ضعف آنتن دهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنلاین، آسفالت معابر، پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن، احداث را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن کانال آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال نوجوانان به دلیل مهم مسائل این روستاها است.

فرماندار بویین میاندشت تصریح کرد: دهیار تا حدودی فرماندار روستا است لذا نیاز به نسبت به فعالیت شخصی حاد آگاه‌تر باشد یا نباشد به همان اندازه همراه خود پیگیری در داخل شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشداری مسائل روستاها برطرف شود.

معصومی اظهار داشت: در این زمان همراه خود گسیل کردن شرکت ها رفاهی نیاز به موجب ماندگاری مردمان در داخل روستاها شویم.

پیگیر پایان دادن بزرگراه داران- ازنا هستم

در داخل یکپارچه حسین محمد صالحی، مشاور مردمان شهرستان‌های فریدن، فریدون‌کلان شهر، چادگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویین میاندشت در داخل مجلس شورای اسلامی ضمن احترام به دلیل فرماندار بویین میاندشت در داخل اجرای ساختار سفیران خدمت در داخل کپک رفتن به به دلیل روستاها، اظهار کرد: حضور در میان بسیاری مردمان روستا موجب می‌شود به همان اندازه برخی مسائل در داخل در سراسر روستا تصمیم گیری در مورد شود.

وی افزود: تعمیر برخی مسائل ممکن است بخواهید پیگیری در داخل استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله سراسری دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قول می‌{دهم} به همان اندازه در داخل همانقدر کم وقت قابل دستیابی تعمیر شود.

مشاور مردمان شهرستان‌های فریدن، فریدون‌کلان شهر، چادگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویین میاندشت در داخل مجلس شورای اسلامی همراه خود مقوله ای اینکه بزرگراه داران- ازنا در داخل شهرستان بویین میاندشت قرار دارد، اظهار داشت: این بزرگراه دارای نواقص زیادی است کدام ممکن است پس به دلیل تخصیص امور مالی در داخل بازدید هیئت پیشرفته ترین و پیشرفته ترین به استان اصفهان پایان دادن احتمالاً خواهد بود.

محمدصالحی در موضوع پیگیری‌ها در داخل تعمیر مسائل دارایی ها خالص، تصریح کرد: پیگیر آزادسازی اراضی سراسری در داخل شهرستان بویین میاندشت و متوقف کردن تضییع حقوق مردمان همراه خود دادن کمک هزینه برای نگه داشتن دارایی ها سراسری هستیم.