فینال آمار واکسیناسیون کرونا روی زمین 13 آوریل استبر ایده فینال آمار جهان واکسیناسیون علیه کرونا روی زمین، 11 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 390 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 857 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 583 دوز واکسن کرونا در داخل کشورهای مختلف تزریق شده است.

بر ایده این آمار، انواع واکسیناسیون های تکمیل شده در داخل ده ملت اول دارای بهترینها دوز تزریقی به رئوس مطالب {زیر} است: (اعداد درون پرانتز شانس ایمن سازی علیه کرونا در داخل همه گروه است).

1. چین 3 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 297 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 551 هزار نفر (61.7)

2. هند 1 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 856 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 267 هزار نفر (38 شانس)

3. ایالات متحده آمریکا 564 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 572 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 230 نفر (57%)

4. برزیل 421 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 28 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 480 نفر 48 شانس

5. ژاپن 259 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 743 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 325 نفر (40%)

6. اندونزی 210 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 247 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 234 نفر (61%)

7. مکزیک 136 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 550 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 955 نفر (49%)

8. ترکیه 128 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 123 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 657 نفر (70%)

9. آلمان 128 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 760 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 435 نفر (64%)

10. پاکستان 111 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 446 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 890 نفر (62%)