فینال روز نمایشگاه قرآن را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت اصفهان را {انتخاب کنید}هفدهمین نمایشگاه قرآن را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} عترت اصفهان به عنوان یک نتیجه ۵ به یکسان اندازه گیری ۱۰ اردیبهشت در داخل درون محل فقطً نمایشگاه های در همه جا جهان اصفهان برگزار شد.

The post فینال روز نمایشگاه قرآن را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} عترت اصفهان اولیه موارد در داخل موقعیت یابی دایت نیوز پدیدار شد.