فینال روز نمایشگاه قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت اصفهان
هفدهمین نمایشگاه قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت اصفهان به دلیل ۵ به همان اندازه ۱۰ اردیبهشت ماه در داخل محل کاملاً نمایشگاه های در سراسر جهان اصفهان برگزار شد.