قیمت سکه ایرانی امروز تا 5 تیرماه استبه گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت انواع سکه ایرانی قبل از معاملات امروز به شرح زیر است:

1. سکه سفید 50 به 726900 ریال رسید.

2. سکه سفید 100 به یک میلیون و 433 هزار و 800 ریال رسید.

3. سکه سفید 150 به 2,140,700 ریال رسید.

4. سکه 200 سکه به 2 میلیون و 847 هزار و 600 ریال رسید.

5. سکه 250 سوتی به 3554500 ریال رسید.

6. سکه سفید 300 به 4261400 ریال رسید.

7. سکه 400 سکه به 5675200 ریال رسید.

8. سکه 500 سکه به 7,089,000 ریال رسید.

9. یک گرم سکه ایرانی به 14158000 ریال رسید.

10. سکه ایرانی 1.5 گرمی به 21227000 ریال رسید.

11. سکه 2 گرمی پارسیان به 28296000 ریال رسید.