قیمت سکه ایرانی امروز تا 7 تیرماه استبه گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت انواع سکه ایرانی قبل از معاملات امروز به شرح زیر است:

1. سکه سفید 50 به 696900 ریال رسید.

2. سکه سفید 100 به یک میلیون و 373 هزار و 800 ریال رسید.

3. سکه سفید 150 به 2,050,700 ریال رسید.

4. سکه 200 سکه به 2727600 ریال رسید.

5. سکه 250 به 3 میلیون و 404 هزار و 500 ریال رسید.

6. سکه سفید 300 به 4 08 400 400 ریال رسید.

7. سکه 400 سکه به 5 میلیون و 435 هزار و 200 ریال رسید.

8. سکه 500 سکه به 6789000 ریال رسید.

9. یک گرم سکه ایرانی به 13558000 ریال رسید.

10. سکه ایرانی 1.5 گرمی به 20309000 ریال رسید.

11. سکه 2 گرمی پارسیان به 27 096 000 ریال رسید.