قیمت سکه ایرانی امروز 15 مهر استبه گزارش خبرنگار «ایمنا»، قیمت انواع سکه ایرانی پیش از معاملات امروز به شرح زیر است:

1. سکه 50 فروش به 711200 ریال رسید.

2. 100 سکه فروخته شده به 1,402,400 ریال رسید.

3. 150 قطعه سکه فروخته شده به 2,093,600 ریال رسید.

4. 200 سکه فروخته شده به 2,784,800 ریال رسید.

5. سکه 250 فروخته شده به 3,476,000 ریال رسید.

6. سکه 300 فروخته شده به 4167200 ریال رسید.

7. سکه 400 فروخته شده به 5,549,600 ریال رسید.

8. سکه 500 سوتی به 6932000 ریال رسید.

9. یک گرم سکه فارسی به 13844000 ریال رسید.

10. سکه 1.5 گرمی پارس به 20756000 ریال رسید.

11. سکه دو گرمی پارسی به 27668000 ریال رسید.