قیمت سکه ایرانی تا امروز 9 تیربه گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت انواع سکه ایرانی پیش از معاملات امروز به شرح زیر است:

1. سکه 50 فروش به 695 هزار و 300 ریال رسید.

2. 100 سکه فروخته شده به 1370600 ریال رسید.

3. 150 قطعه سکه فروخته شده به 2,045,900 ریال رسید.

4. 200 سکه فروخته شده به 2721200 ریال رسید.

5. سکه 250 فروخته شده به 3,396,500 ریال رسید.

6. سکه 300 فروخته شده به 4,071,800 ریال رسید.

7. سکه 400 فروخته شده به 5,422,400 ریال رسید.

8. سکه 500 سوتی به 6773000 ریال رسید.

9. یک گرم سکه ایرانی به 13526000 ریال رسید.

10. سکه پارس 1.5 گرمی به 20279000 ریال رسید.

11. سکه دو گرمی پارسی به 27032000 ریال رسید.