لزوم جلوگیری از گسترش سدسازیعلی خان نصراصفخانی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا به پیامدهای فاجعه بار احداث سد و راه های پیشگیری از این اثرات اشاره کرد و گفت: یکی از مسائلی که قبل از ساخت سد باید مورد توجه قرار گیرد، اثر مخرب آن است. ساخت سد بر روی محیط طبیعی محیط.

وی افزود: به طور کلی سدسازی می تواند تاثیرات بسیار مخربی بر محیط زیست و طبیعت اطراف آن داشته باشد و از این رو حتی الامکان از ساخت سد در محیط های مختلف خودداری شود.

دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ادامه داد: با توجه به این موضوع حتی زمانی که برای جلوگیری از بروز مشکل دیگری پیشنهاد احداث سد می شود باید برای جایگزینی ساخت سد چاره اندیشی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال می توان سدی برای تامین آب منطقه ساخت، در این زمینه حفاظت از ذخایر زیرزمینی را در دستور کار قرار داد، سدی برای تامین آب نسازیم بهتر است l قرار داده نشود.

نصراصفهانی در این خصوص افزود: گاهی اوقات می توان برای تامین برق آبی سدهایی ساخت و بهتر است در این حوزه روی دیگر انرژی های تجدیدپذیر تمرکز شود. به طور کلی باید سعی کنیم تا حد امکان جایگزین هایی برای سدسازی ارائه کنیم.

وی در خصوص اقدامات انجام شده پس از ساخت سد نیز گفت: در زمانی که سد در حال ساخت است باید به مسائل مختلفی توجه شود. به طور کلی پس از ساخت سد باید اقداماتی برای کاهش اثرات زیانبار زیست محیطی ناشی از ساخت سد انجام شود.

دانشیار زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خاطرنشان کرد: این اقدامات مربوط به تاثیر سدسازی بر محیط زیست منطقه است. بنابراین ابتدا باید پیامدهای ساخت سد مشخص شود و سپس اقداماتی برای جلوگیری از این عوارض انجام شود.