لمس کردن اضطراری پرواز کیش-تهران در داخل فرودگاه اصفهانفرهاد فراوان آهنگران در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا تصدیق شد: ساعت 23:34 ساعت شب قبلی {در این} پرواز وضعیت امور اضطراری گفتن شد. کیش تهران لمس کردن اضطراری در داخل فرودگاه اصفهان به گروه شومینه نشانی اصفهان گزارش شد.

وی افزود: پس به همین دلیل گفتن تقاضا همکاری برج مراقبت فرودگاه شهید بهشتی به همین دلیل گروه شومینه نشانی اصفهان {در این} خصوص، فوری 4 گروه رادیکال همراه خود از کیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها مورد نیاز به همین دلیل ایستگاه های {ششم}، {هفتم}، {پانزدهم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نوزدهم} گروه شومینه نشانی اصفهان ساخته شدند. همراه خود تعداد اندکی به همین دلیل ساراچیران افسران کشیک وارد فرودگاه اصفهان شدند.

سخنگوی گروه شومینه نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها حفاظت شهرداری اصفهان اظهار داشت: همراه خود دردسر نیروهای امدادی {هواپیما} همراه خود بیش به همین دلیل 170 سرنشین به سلامت به پایین نشست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئله خاصی وجود {نداشت}.

وی افزود: دلیل پشت این افت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلایل رادیکال {در این} زمینه بر عهده مشاوران فنی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان است.