مانور عملیاتی ترکیبی منطقه سه شهرداری اصفهان
مانور عملیاتی ترکیبی منطقه سه شهرداری اصفهان در منطقه امیرکبیر اصفهان برگزار شد.

رژیم لاغری سریع