مبارزه از طریق مقاله را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حرکت} در جهت اقتصادی‌سازی اطلاعاتبه گزارش ایمنا، یونس پناهی در لحظه _یکشنبه {یازدهم} اردیبهشت ۱۴۰۱_ در داخل نشست وسط داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتشارات آموزشی کدام ممکن است مقدمه برگزاری گردهمایی معاونین تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانشکده‌های علوم پزشکی است، خطاب به معاونین تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانشکده‌های علوم پزشکی در همه جا ملت، اظهار کرد: کت و شلوار همراه خود زیرساخت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها زحمت کش‌افزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاف‌افزاری در داخل راستای مانترا 12 ماه وقت بگذارید. نیاز به به در نظر گرفته شده سیستم مالی مردمان باشیم به همان اندازه قیمت‌های سلامت، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} به همان اندازه حد فرصت زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزان باشد یا نباشد.

وی به تشریح توسعه قبلی مرحله‌ای تولید {سند} راهبردی معاونت تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری وزارت بهداشت تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ۲۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲ اردیبهشت ماه گردهمایی معاونین تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانشکده‌های علوم پزشکی را در داخل پیش {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه محدودیت در داخل زمان 2 روزه، کارگروه‌های {تخصصی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوره ها دیجیتال را پیش به دلیل گردهمایی برگزار می‌کنیم به همان اندازه بتوانیم همراه خود متولیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده‌هایی کدام ممکن است تخصص خوبی دارند، هم اندیشی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین‌طور در داخل روز برگزاری همراه خود جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیبی بندی مباحث مطرح شده به {سند} راهبردی معاونت تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری وزارت بهداشت برسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد را به مدرسه‌ها ابلاغ کنیم.

معاون تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری وزیر بهداشت، افزود: دانشکده‌های علوم پزشکی در داخل درجه رئیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری نیاز به همراه خود استانداری در داخل ارتباط باشند به همان اندازه نیازهای محلی {هر} استان احصاء شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کت و شلوار همراه خود آن خواهد شد اقدامات مورد نیاز صورت بپذیرد.

پناهی در داخل خصوص {انتقال} به دلیل تأمین مقاله به سوی تأمین ثروت، ادای احترام به شد: اگر امروزه در داخل خصوص پژوهش‌های نگرانی محور صحبت می‌کنیم حاصل دردسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوشش پژوهشگران در داخل فرهنگ سازی تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری است. اگر در داخل آن خواهد شد زمان بحث و جدال تأمین اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرجعیت آموزشی را نداشتیم، امروزه نمی‌توانستیم مقالات را به محصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروت دوباره کاری کنیم.

وی همراه خود مقوله ای این‌کدام ممکن است چه بخواهیم چه نخواهیم، نمی‌توانیم دانشمند منصفانه شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگر برتر بخش سلامت داشته باشیم ولی در داخل قانون سرانگشتی، درمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه، چرخ دنده مقدماتی، اطلاعات به دیگران محتاج باشیم.

معاون تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری وزیر بهداشت افزود: {راهی} معمولاً نیست جز اینکه زنجیره تأمین را فشرده کنیم. به دلیل اندیشه کدام ممکن است جای می دهد مقاله، ساختار تحقیقاتی، بالا‌نامه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمیت‌ها، پتنت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصرف ذهنی است، حرکت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهت اقتصادی‌سازی اطلاعات {حرکت} کنیم. اقتصادی سازی هم به ساده مشابه با درمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه معمولاً نیست تا حدودی اقتصادی‌سازی شخصی ایده اطلاعات می‌تواند گرانبها باشد یا نباشد. {در این} راهی که در آن نیاز به به دلیل توان امکانات تحقیقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشکده‌ها برای نتیجه گیری مانترا 12 ماه استفاده بیشتر از کرد. به دلیل همه شما قابلیت‌های رفقا استفاده بیشتر از کنیم.

عباس نجاری، رئیس وسط بهبود داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتشارات آموزشی همراه خود مقوله ای اینکه نیاز به ظاهر شد امیدوارانه‌تری به بخش تحقیقات داشته باشیم، ذکر شد: اجباری است تا حد زیادی به دلیل قبلی دردسر کنیم به همان اندازه به دستاوردهای بهتری در داخل تجارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری برسیم، فاز بزرگی به دلیل این اقدامات به بخش {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتشارات آموزشی شرح داده می شود.

وی فقط در مورد اینکه دانشکده‌ها نیاز به محل انتشارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم {مدیریت} خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} باشند، ذکر شد: این مانکن مختلط داده ها آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش مانکن جدیدی معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دانشکده‌های ما این نگرانی را رعایت می‌کنند، ولی نیاز به همراه خود نرم افزار حساب شده همه شما دانشکده‌ها را به این سمت هدایت کنیم.

رئیس وسط بهبود داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتشارات آموزشی افزود: {در این} نشست به {مدیریت} در داخل بخش اطلاع‌رسانی پرداخته احتمالاً وجود خواهد داشت به همان اندازه تجارب با کیفیت بالا {در این} بخش را همراه خود هم به اشتراک بگذاریم.

بنابر گفتن روابط عادی معاونت تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری وزارت بهداشت، دکتر نجاری به راهکارهای گذر به دلیل نشریه‌{داری} آموزشی در جهت ناشران شغل‌ای سلامت شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: سرمایه‌گذاری در داخل حیطه نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان برای بنیاد نهادن ناشرین همراه خود رویکرد آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به ژورنالیسم، نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر منع مداخله کارگران موجب باز شدن خانه برای {مشارکت} سرزنده اعضای هیأت آموزشی در داخل فاز ناشرین اقتصادی می‌شود. پشتیبانی صفحه بحث‌های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوق ارائه موقعیت ناشری در جهت صفحه بحث‌های آموزشی، راه اندازی ناشرین مشهور و ترتیب داده شده است آموزشی می‌تواند ما را در جهت نشر شغل‌ای سلامت سوق دهد.