مخالفت همراه خود بهبود هزینه آنلاین


به گزارش خبرنگار امینه مهدی مفید در داخل صفحه وب توییتر شخصی شده نوشت: وزیر ارتباطات معرفی شد: همراه خود بهبود هزینه آنلاین با بیرون رشد آنلاین ارتباطی مخالفیم/ کمتر از بر بلعیدن آنلاین {رایگان} هر دو نیم بها نظارت می تواند باشد.

مخالفت با افزایش قیمت اینترنت