مسدود کردن بخشی از وام به عنوان وثیقه ممنوع استبه گزارش ایمنا و به نقل از بانک مرکزی، در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: بر اساس مفاد بخشنامه بیست و دوم اسفند 1400، اخذ وثیقه نقدی به هر دلیل قبل یا بعد از اعطای سود توسط بانک ها و فعالیت های غیربانکی موسسات اعتباری می باشد. ممنوع است.

همچنین در صورتی که بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر اساس تقویم 18 تیرماه 1398 قبل از اعطای وام و طبق توافق قبلی، وثیقه نقدی را در قالب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت از وام گیرنده دریافت کنند. موضوع، پرداخت سود محاسبه شده بر روی سپرده مشخص شده مطابق با نرخ سودی است که مدت این سپرده با سپرده های غیر وثیقه برای آن شی یکسان است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، بررسی های انجام شده و مراجعه های ثبت شده به بانک مرکزی نشان می دهد که برخی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی دستورالعمل فوق را رعایت نکرده و تخلفاتی صورت گرفته است و در صورت تداوم تخلف، به مقتضی رسیدگی خواهد شد. به دادگاه اقدامات نظارتی و پیشنهادی به هیئت انتظامی ارائه خواهد شد. لذا لازم است اقدامات لازم جهت رعایت کامل ضوابط فوق تسریع و بر اجرای آنها نظارت دقیق شود.