مشارکت در یوگا 3 موارد در داخل هفته ممکن است به طور اضافی به به کاهش {علائم} میگرن پشتیبانی تنبلمشارکت در یوگا 3 موارد در داخل هفته ممکن است به طور اضافی به به کاهش {علائم} میگرن پشتیبانی تنبل