مصرف برق نسبت به روز گذشته 700 مگاوات افزایش یافته استبه گزارش ایمنا، اردشیر با اشاره به پیک نمودارهای مصرف برق، میانگین مصرف را در هفته جاری به ۶۸ هزار مگاوات رساند. اساس این نشان دهنده افزایش شش درصدی است.

وی افزود: این شش درصد معادل چهار هزار مگاوات است که معادل مصرف سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی یا دو استان آذربایجان شرقی و غربی است.

معاون برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه های برق کشور گفت: مصرف برق در هفته جاری نسبت به هفته گذشته دو هزار مگاوات افزایش یافته است که حدود چهار درصد برابر با مصرف استان گیلان است.

وی دلیل اصلی این افزایش مصرف را افزایش دما دانست و افزود: مادر این هفته به اوج خود می رسد و انتظار می رود رکورد جدیدی را به ثبت برساند.

منبع: رادیو