مقیاس های دما چگونه تشکیل می شوند؟به گزارش خبرنگار ایمنا، دما کمیتی است که درجه سردی و گرمی اجسام را تعیین می کند. برای اندازه گیری دما به یک مقیاس مناسب نیاز داریم که برای آن بتوانیم از هر مشخصه قابل اندازه گیری استفاده کنیم اما مشخصه مورد نظر باید با گرمی و سردی جسم تغییر کند. این خاصیت به کمیت ترمومتریک معروف است و تغییر در این کمیت اساس کار دماسنج است. در مرحله بعد، بیایید به مقیاس های دما نگاه کنیم:

درجه سانتیگراد

یکی از مقیاس های رایج درجه حرارت، درجه سانتیگراد است که در علوم مختلف کاربرد دارد; این مقیاس بر اساس دو نقطه ثابت است که هر کدام با توجه به شرایط خاصی دو نقطه اساسی صفر و 100 را تعریف می کنند. برای تعیین عدد صفر، مقدار دمایی که در آن آب خالص در فشار اتمسفر استاندارد یک اتمسفر شروع به یخ زدن می کند محاسبه شد و مقدار دمایی که در آن آب می جوشد اندازه گیری شد تا 100 امتیاز بدست آید. پس از به دست آوردن دمای انجماد و جوش آب، فاصله بین این دو عدد به 100 قسمت مساوی تقسیم می شود که هر قسمت نشان دهنده یک درجه سانتیگراد است.

کلوین

از سال 1954 واحد دیگری به نام کلوین به عنوان مقیاس بین المللی دما انتخاب شد. این واحد که با نماد K نشان داده می شود، 273.15- است و کمترین دمای ممکن در عمل، که به عنوان صفر مطلق شناخته می شود، 273.15- است. بنابراین مقیاس کلوین درجه منفی ندارد.

فارنهایت

یکی دیگر از واحدهای معمول دمایی که به طور گسترده در صنعت و هواشناسی استفاده می شود، فارنهایت است. در این مقیاس صفر درجه سانتیگراد برابر با 32 درجه فارنهایت و 100 درجه سانتیگراد برابر با 212 درجه فارنهایت است.