ممنوعیت فلووکسامین و کلشی سین برای درمان بیماری کروناداروی ضد افسردگی فلووکسامین و داروی نقرس کلشیسین داروهای ارزان قیمتی هستند که معمولاً به عنوان درمان های بالقوه برای کووید-19 معرفی می شوند، اما شواهد کافی مبنی بر اینکه این دو دارو نتایج قابل توجهی برای بیماران دارند وجود ندارد.

بر اساس داده های سه کارآزمایی با بیش از 2000 بیمار، سازمان بهداشت جهانی (WHO) توصیه می کند که فلووکسامین فقط در آزمایشات بالینی استفاده شود. این سازمان بر اساس داده های هفت مطالعه بالینی که نزدیک به 16500 بیمار را شامل می شود، استفاده از کلشی سین را به شدت توصیه می کند.

پیش از این، سازمان بهداشت جهانی (WHO) استفاده از نیرماترولویر و ریتوناویر را در درمان کووید-19 توصیه کرده بود. همچنین استفاده از سوترویماب، رمدسیویر و مولنوپیراویر را برای بیماران پرخطر مبتلا به کرونای خفیف توصیه کرد. سازمان بهداشت جهانی استفاده از کورتیکواستروئیدها را با افزودن مسدود کننده های گیرنده IL-6 یا باریتینیب برای بیماران مبتلا به بیماری شدید کووید-19 توصیه می کند.