منطقه ۵۵۸ هکتاری فضای بی تجربه برای بهبود کمربند بی تجربه اراکبه گزارش خبرنگار ایمنا، ناصر عسگری درست در این لحظه _دوشنبه، {پنجم} اردیبهشت‌ماه_ در داخل مونتاژ کارگروه به کاهش آلودگی هوا هوای استان مرکزی، اطهار کرد: سرانه فضای بی تجربه اراک ۲۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت {دهم} متر {مربع} است.

وی افزود: سرانه فضای بی تجربه اراک به دلیل حد عادی بزرگتر است، با این وجود به عنوان یک نتیجه آلودگی هوا هوای بالای این کلان شهر، این میزان جوابگو نخواهد بود.

سرپرست معاونت ارائه دهندگان شهر شهرداری اراک همراه خود خاص اینکه در داخل راستای بهبود کمربند بی تجربه به دلیل محل مسائل پایه تا این مرحله، ۵۵۸ هکتار فضای بی تجربه تحریک شده است، یکپارچه داد: قرارداد تخصیص پساب فاضلاب به شهرداری اراک همراه خود آب جهان‌ای صورت گرفته با این وجود ۲ ماه است تخصصی ایجاد می کند این اسباب بازی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن است {در این} راستا آگاه باشید شدید صورت گیرد.

وی اظهار کرد: شورای اسلامی کلان شهر برای 12 ماه جدیدترین ۱۵۰ میلیارد ریال برای جاده {انتقال} آب اختصاص داد کدام ممکن است حساب کردن {داریم} تخصیص پساب به شهرداری اراک هرچه {زودتر} مشارکت در شود.

عسگری همراه خود خاص اینکه ۵۰۰ هکتار پایین برای دوباره کاری کردن به فضای بی تجربه ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است نیازمند همکاری اداره همه بهترین راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها خالص است، افزود: اگر این اراضی در داخل اختیار شهرداری قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پساب تصفیه محل اقامت نیز {زودتر} اختصاص یابد، شهرداری در داخل مدت زمان سه 12 ماه می‌تواند ۱۰ مترمربع به سرانه فضای بی تجربه در دسترس اضافه تنبل کدام ممکن است این بسیار مهم در داخل به کاهش آلودگی هوا هوای اراک موقعیت مؤثری دارد.