مونتاژ تقدیر به دلیل ائمه جماعات شهرداری اصفهان
مونتاژ تقدیر به دلیل ائمه جماعات شهرداری اصفهان در امروز – 26 فروردین – همراه خود حضور شهردار اصفهان برگزار شد.