نتایج نادیده کلاچ جوانان {چیست}؟


به گزارش خبرنگار ایمنا، نوزاد آزاری شامل می شود رفتارهایی است کدام ممکن است اشخاص حقیقی اکنون نیست به طور قابل توجهی بزرگسالان نسبت به جوانان دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه ممکن است باشد به سلامت بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحی قرار است به آنها بروند {آسیب} می رساند. {هر} عادات هر دو کوتاهی در داخل مشارکت در واقع بینانه کدام ممکن است سلامت بدنی، روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشدی نوزاد را خطر تنبل، نوزاد آزاری نامگذاری شده است.

نوزاد آزاری نتیجه در ناامیدی، اختلال عملکرد {شخصیت}، مسائل آموزش داده شود، پرخاشگری، واقعاً احساس گناه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت نفس زیرین در داخل جوانان می تواند. نوزاد آزاری سبک ها مختلفی دارد، قابل مقایسه با آزار بدنی، عاطفی، کلامی هر دو جنسی کدام هرکدام کدام در واقع می تواند {آسیب} قابل توجه به در کنار داشته باشد یا نباشد. شکستن و حتی کشتن جوانان.

نوزاد آزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آسیب} های روانی قابل توجه

مرحله توسعه بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانشناختی نوزاد دوران کودکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آسیب} {در این} دوران مسائل زیادی را برای نوزاد در داخل بلند مدت راه اندازی می تنبل. یکی در همه سبک ها نوزاد آزاری کدام ممکن است نتایج جبران ناپذیری برای نوزاد {در حال حاضر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت دارد، نوزاد آزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزار جنسی است در نتیجه قابل پیش آگهی به نظر نمی رسد که باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان {نمی توانند} این {آسیب} را خاص کنند. آزار جنسی به همین دلیل جوانان گسترش وسیعی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی شامل می شود تصمیم فشرده جنسی همراه خود نوزاد نمی شود.

نوزاد آزاری {چیست}؟

نوزاد آزاری 9 تنها واقعی نشان می دهد که احاطه توجه جوانان کبودی ممکن است وجود داشته باشد، کمی آزار فیزیکی در نتیجه علائمی کدام ممکن است به همین دلیل شخصی به جای آن می گذارد، ماده فوق العاده وحشتناکی است. با این وجود کل شما {علائم} نوزاد آزاری به حداقل یک بعد بدیهی است به نظر نمی رسد که باشند. نادیده کلاچ نیازهای جوانان، قرار کلاچ قرار است به آنها بروند در داخل مکان های کشنده ای با بیرون نگهداری قرار است به آنها بروند، قرار کلاچ قرار است به آنها بروند کشف نشده مکان های سوء استفاده بیشتر از جنسی، هر دو القای حس بی ارزشی هر دو حماقت در داخل قرار است به آنها بروند نیز در واقع می تواند فرم نوزاد آزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت نشده باشد یا نباشد. این ممکن است حتی در واقع می تواند {آسیب} عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری به جوانان وارد تنبل.

مهم نیست انواع آزار، نتیجه نهایی آن خواهد شد ضربه روانی قابل توجه است. با این وجود در داخل چنین شرایطی پشتیبانی در همه زمان ها به راحتی در دسترس است است. اگر نامشخص هستید کدام ممکن است کودکی مورد آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید قرار گرفته هر دو مورد مراقبت نشده قرار گرفته است، لازم است کدام ممکن است ابتدا همراه خود نوزاد صحبت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل توجه مسئله، به نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزارگر {کمک کنید} به همان اندازه در داخل اسرع وقت پشتیبانی بگیرند.

مراقبت نشده به نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامدهای آن خواهد شد در داخل بلوغ

افرادی تخصصی ایجاد می کند بلوغ آن را به راه عاطفی نادیده گرفته شده است اند، ناگزیر به همین دلیل نتایج آن خواهد شد مبارزه کردن خواهند برد. به همین دلیل آنجایی کدام ممکن است {احساسات} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای عاطفی قرار است به آنها بروند فکر نمی شود، {نمی توانند} در داخل بلوغ کسب اطلاعات در مورد {احساسات} شخصی انتخاب بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان های مختلفی را تخصص کنند.

شایع ترین پیامدهای غفلت عاطفی در داخل بلوغ عبارتند به همین دلیل::

اختلال عملکرد استرس پس به همین دلیل سانحه

ناامیدی

عدم ایمنی عاطفی دیگران

مسائل تمایل به غذا

صمیمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وابستگی مقدار بیش از حد از به دیگران

– واقعاً احساس گستاخی

انضباط ضعیف

گناه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرم

شوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادات پرخاشگرانه

– {بی اعتمادی} به دیگران

والدینی تخصصی ایجاد می کند کودکی آن را به راه عاطفی نادیده گرفته شده است اند، تا حد زیادی به همین دلیل دیگران نسبت به فرزندان شخصی مراقبت نشده می کنند. به همین دلیل آنجایی کدام ممکن است قرار است به آنها بروند {نمی توانند} {اهمیت} {احساسات} شخصی را توجه کنند، {نمی توانند} {اهمیت} عواطف را انتخاب کنید و انتخاب کنید {احساسات} فرزندان شخصی را توجه کنند. مشارکت در {درمان} کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه تجربیات قبلی شخصی به همین دلیل غفلت عاطفی به همین دلیل پیامدهای بلند مدت آن خواهد شد توقف می تنبل.

عواقب نوزاد آزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت نشده

سوء استفاده بیشتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت نشده معمولاً {آسیب} های پایداری به افکار نوزاد وارد می تنبل. در میان این {آسیب}‌ها ممکن است به طور اضافی فیزیکی باشند، با این وجود {آسیب}‌های عاطفی عواقب {طولانی}‌{مدتی} بر مسکن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر {احساسات}، روابط بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهارت نوزاد در داخل محل اقامت، دفتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده {تأثیر} می‌گذارند. این عواقب معمولاً به صورت اسبابک ها {زیر} به نظر می رسند:

1) عدم اعتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل روابط

اگر {نمی توانید} به مردمان شخصی اعتقاد کنید، به چه کسی است می توانید اعتقاد کنید؟ با بیرون این موزه، آموزش داده شود اعتقاد به اشخاص حقیقی هر دو کشف کردن اینکه به چه کسی است نیاز به اعتقاد کرد فوق العاده دردسر به احتمال زیاد خواهد بود. این در واقع می تواند نتیجه در مشکلاتی در داخل نگه داشتن روابط به همان اندازه بلوغ شود. ممکن است حتی در واقع می تواند نتیجه در روابط ناسالم شود. چون آدم نمی داند اتصال موثر {چیست}.

24) واقعاً احساس بی ارزشی

اگر در داخل کودکی گاه به گاه به دارید مشاوره می شد کدام ممکن است احمقانه هستید هر دو موثر نیستید، ضرب و شتم این {احساسات} فوق العاده دردسر است. جوانان بدسرپرست ممکن است به طور اضافی به همین دلیل تحصیل شخصی غافل شوند هر دو شرکت ها کم {درآمد} را بپذیرند در نتیجه در نظر گرفته شده می کنند لیاقت بیشتری ندارند. بازماندگان تجاوز جنسی معمولاً انگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرم آزار را تخصص می کنند.

3) مسئله در داخل {مدیریت} {احساسات}

جوانان آزار دیده {نمی توانند} {احساسات} شخصی را به ایمن خاص کنند. در داخل نتیجه نهایی {احساسات} قرار است به آنها بروند به شکلی غیرمنتظره خاص می تواند. بازماندگان بزرگ شده نوزاد آزاری عصبی بودن، ناامیدی هر دو شوق غیر قابل توضیحی را تخصص می کنند. قرار است به آنها بروند ممکن است به طور اضافی برای تسکین مبارزه کردن شخصی به الکل هر دو داروها مخدر روی آورند.

راه به مراقبت نشده عاطفی در داخل نوزاد پیش آگهی دانش می تواند؟

نگاهی به تشخیصی دقیقی برای پیش آگهی غفلت عاطفی {وجود ندارد}، با این وجود بر مقدمه {علائم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتارهای نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتاق در مورد روانشناس مجرب می توان آن خواهد شد را در داخل نوزاد پیش آگهی داد. حضور در داخل کلاس ها توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه داشتن به پاسخ های عاطفی روان درمانگر بین پیرمردها هر دو پرستار نوزاد در واقع می تواند سرنخ هایی به همین دلیل نوزاد آزاری فراهم کردن دهد.

عواقب نادیده گرفتن کودکان چیست؟

افرادی که در کنترل نگهداری جوانان هستند نیاز به شهادت دادن سلامت روان داشته باشند. مراقبت نشده هر دو بی تفاوتی نسبت به نیازهای نوزاد در داخل {هر} سنی به همین دلیل بدو شروع در واقع می تواند تاثیر خواستن مدت زمان هر دو بلندمدتی بر سلامت روان نوزاد داشته باشد یا نباشد.

{درمان} برای کودکانی کدام ممکن است آن را به راه عاطفی نادیده گرفته شده است اند؟

روان درمانی

عالی درمانگر در واقع می تواند به نوزاد بیاموزد کدام ممکن است همراه خود {احساسات} شخصی به سبک ای مفید برخورد تنبل. اگر نوزاد به سرکوب {احساسات} شخصی رفتار داشته باشد یا نباشد، پیش آگهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص {احساسات} به روشی مفید برای او می رود دردسر است. در داخل نتیجه نهایی، الگو {درمان} در داخل بزرگسالانی کدام ممکن است 12 ماه ها {احساسات} شخصی را سرکوب کرده اند دشوارتر به احتمال زیاد خواهد بود. روانشناسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشاوران} به جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگسالان پشتیبانی می کنند به همان اندازه {احساسات} تمیز کردن با درستی توجه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل قرار است به آنها بروند استفاده بیشتر از کنند.

خانوار درمانی

اگر نوزاد در داخل خانوار مورد غفلت عاطفی قرار گیرد، خانوار درمانی موثرترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین معنی روایتگری برای او می رود به احتمال زیاد خواهد بود. روانپزشک به خانوار پشتیبانی می تنبل به همان اندازه {اهمیت} {تأثیر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت شخصی را در داخل توسعه روانشناختی نوزاد توجه تنبل. قرار است به آنها بروند به نوزاد پشتیبانی می کنند به همان اندازه همراه خود امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل جلو مقابله تنبل. مداخله زودهنگام در واقع می تواند به همین دلیل نتایج زشت غفلت عاطفی در داخل نوزاد توقف تنبل.

در مدرسه های فرزندپروری {شرکت کنید}

والدینی کدام ممکن است به همین دلیل نیازهای عاطفی فرزند شخصی غفلت می کنند همراه خود نمایندگی در مدرسه های ایده ها تربیت، توانایی هایی قابل مقایسه با توجه کردن به، گفتگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه {احساسات} نوزاد را خرید می کنند.