نرم افزار های وزارت {کار} برای اجرای پوشش های تامین اجتماعی عادی بررسی اجمالی شده استغلام رضا سلام اونجا کرد برو همراه خود عالی خبرنگار قابل اعتماد در داخل باره در داخل مونتاژ دیروز کمیسیون مقرون به صرفه مجلس نمایندگان ذکر شد: این مصاحبه همراه خود حضور وزیر تعاون، {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی برای اطمینان از به حداقل رساندن ها اقتصاددان: مقام معظم مدیریت به دلیل نرم افزار های این وزارتخانه برای اجرای پوشش های عمومی تامین اجتماعی خبر دادند.

وی افزود: {در این} مصاحبه بررسی اجمالی مختصری مشارکت در شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ماده در داخل آن خواهد شد مورد بحث و جدال قرار گرفت مصاحبه یکی دیگر کدام ممکن است نیاز به به تفصیل فکر شود.

سخنگوی کمیسیون مقرون به صرفه شورا به دلیل یکپارچه بررسی اجمالی ساختار {وظایف}، {اهداف}، ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید {وظایف} موسسه مالی مرکزی جمهوری اسلامی {در این} نهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب اشیا معادل با شورای خارق العاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجمع عادی خبر داد. اتحادیه موسسه مالی مرکزی