نظامی انقلاب پا به پای تحریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری ملت {می رود}


به گزارش خبرنگار ایمنا، تقاضا در میان انقلابیون در داخل فضا روزی پیروزی انقلاب {تا} نوک فروردین کدام ممکن است بر آن خواهد شد تاکید داشتند، انحلال نظامی است. این اشخاص حقیقی معتقدند قرار است به آنها بروند نتوانستند او می رود به این امکانات ارتش اعتقاد دارد. یک چیز دوست ندارم در امروز ملت چسبیده شده است. به دلیل نبرد تحمیلی {تا} حوادث 12 ماه های قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه کرونا.

صدای قدم های نیروهای نظامی اولیه تقاضا امام خمینی (ره) در داخل سخنرانی 12 ماه 58 است کدام ممکن است پس به دلیل نامگذاری روز بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نهم} فروردین ماه نظامی تاکید کردند: در داخل این امروز نظامی شایسته در داخل شهرهای عظیم رژه می توسعه. در داخل لباس مجلسی نوع.» با این وجود درخواست شده است او می رود پابرجا بود. تقاضا حمایت ارتش برایملت ایران عظیم همانند رژه مهمترین ارتش 19 آوریل 1999; راجهای 9 همراه خود لباس مجلسی ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید لباس مجلسی با کلاس، نسبتاً همراه خود لباس مجلسی های گل آلود کمری کدام ممکن است مشکل زیادی تواند به شما کمک کند ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داشتن سلامت قرار است به آنها بروند مشارکت در داد.

چهره نظامی جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین {شجاعت} ارتش را نیاز به در داخل زلزله کرمانشاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل خودگذشتگی در داخل جنگیدن {بیماری} عروق کرونر در داخل روزهای جدیدترین میدان دید. واقعیت اینجا است کدام ممکن است به ساده نظامی ایران به یاد دارد گرفته نشده است برای حفاظت ارتش به دلیل ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داشتن حریم غیر دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزها به دلیل سوی اکنون نیست واقعیت واقعی او می رود {شجاعت} پشتیبانی {به یکدیگر} را دارد 2 شکل از در داخل روزهای فاجعه به نظر می رسد می تواند. احتمالاً یکی از بهترین توضیح دادن به دلیل این مثال را حضرت امام خمینی (ره) فرمودند: ملت با بیرون نظامی {نمی توانید} با بیرون نظامی اقامت بمانید ملت او می رود {نمی تواند} به اقامت شکسته نشده دهد.

هر چند وقت یک بار بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین روز به دلیل روز نظامی جمهوری اسلامی ایران سرتیپ دوم سیاوش مهاندست رئیس ستاد کامل نیروهای مسلح اصفهان، یزد، شهرام محال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری گفتگویی داشتیم کدام ممکن است مشروح آن خواهد شد را در داخل شکسته نشده می خوانید:

امام خمینی (ره) کدام ممکن است نظامی زمان طاغوت را در داخل 12 ماه 57 وارد صفوف انقلابیون کرد، چه اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیتی داشت؟

بدنه نظامی در داخل رژیم قبلی فرزندان همین افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت قرار است به آنها بروند در داخل یک شرکت ارتش به تماس گرفتن نظامی خدمت می کردند. زمان کارمندان زمان مقام علما را انتخاب کنید و انتخاب کنید زحمت کش کوش قرار است به آنها بروند فهمیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاگرد علما را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانیون عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شایسته بوده اند.

امام رضی الله عنه پدر مingسس کبیر انقلاب را همه شما می شناختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شما افراد علاوه بر این لشکر ایشان به مجتهدین عالی الشرایط مشهور بوده اند. مکان دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرفتند. امام (رضی الله عنه) نیز همراه خود لشکر همراه خود احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام صحبت می کرد.

به دلیل این رو افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ها و نیروهای مسلح مسائل را به خوبی توجه کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جاده امام (ره) پیوستند. امام (رضی الله عنه) نیز در داخل آن خواهد شد زمان به دلیل فضای خفقانی تحت سلطه حاد آگاه بوده اند، لذا نیروهای نظامی نیاز به در داخل جاده باشند. در برابر این ذخیره این {کار} را کردند، مخصوصاً نتوانستند مخالفت شخصی را گستاخانه مقوله ای کنند.

اوایل انقلاب خیلی به دلیل {سربازان} دستگیر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برخاستن راهپیمایی ها سرلشکر صیاد شیرازی به دلیل افسران گارد در داخل مشابه قلب دانشگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توپخانه ناشی از اینکه به نماز نمی تواند در داخل صف حاضر شود دستگیر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن خواهد شد زمان ذکر شد. فرمانده

لذا نظامی امام را توجه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه با امام (رضوان الله علیه) بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 به دلیل 12 ماه 57 نسبتاً به دلیل 15 خرداد 42 پیوسته گوش به راهنما امام بود. استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تا} آن خواهد شد دوم خون در داخل رگ های ارتش به بیانیه سوگند خورده می رسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنان بیش به دلیل پیش به دلیل توطئه ها علیه نظام اسلامی ناراضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرمنده می شوند.

ارتش انقلاب پا به پای تحریم و فداکاری ملت می رود

ریختن مستشاران یانکی به دلیل نظامی پس به دلیل انقلاب چه تأثیری بر تأمین از دستگاه ارتش داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه توسعه هایی {در این} زمینه حاصل شده است؟

مطمئناً یکی {وظایف} بسیار مهم مستشاران ارتش است بیرون به دلیل به ایران تحمیل شد بازوها از دستگاه معرفی شده به نیروهای مسلح و نیروهای مسلح قابل ورود هر دو دستکاری به نظر نمی رسد که باشند.

مخصوصاً نیروهای مسلح و نیروهای مسلح نمی توانستند هواپیماهایی را تخصصی ایجاد می کند اختیار داشتند بررسی کردن کنند {تا} {در این} زمینه اعلان پیدا نکنند، متعاقباً {هر} جا مستشاری بود، در داخل آن خواهد شد زمان قطعات نظامی را به دلیل سفارش چنین تجهیزاتی منع کردند. . {تحویل دادن} دریافت کرد شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه کسی است داده ها به در داخل می آیند.

پس به دلیل پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی همراه خود عزل مستشاران، تخصص نیروهای مسلح بود، در نتیجه نیروهای تحمل مدیریت امام خمینی(ره) جهادی به تماس گرفتن جهاد خودکفایی مشارکت در دادند. تحریک کردن شده اردن فرماندهان ممکن است همچنین همراه خود درایت اصل راه اندازی قطعاتی برای نیروهای اثیری، زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریایی دادند کدام ممکن است کارمندان در داخل آن خواهد شد {کار} می کردند. خدمتگزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت سلطه به چیز خارق العاده در مورد می درخشید.

در داخل بخش دریایی، جماران را ساختیم کدام ممکن است جای می دهد تمام عناصر آن خواهد شد به دلیل جمله بدنه، دوچرخه را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقیمانده عناصر فنی است. اکنون احتمالات داده ها کشورهای یکی دیگر هم بوده اند کدام ممکن است به دلیل آن خواهد شد استفاده بیشتر از می کردند، لذا ولایت فقیه فرمودند نیاز به در داخل درون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران هم تأمین شود.

در داخل بحث و جدال تسلیحات ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی اثیری راه اندازی اشکال از جنگنده را {داریم} کدام ممکن است اخیراً خبری در داخل رسانه ها چاپ شده شد کدام ممکن است این {اهمیت} همراه خود مشکل پرسنل خدمتگزار نیروهای اثیری احتمالاً سکسی کن

{در حال حاضر} مهمات جمهوری اسلامی ایران در داخل همه شما اندازه از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید {باهوش} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله توپ برای ضربه زدن در داخل زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت مطمئن در داخل اختیار تیرانداز است {در حالی که} در گذشته به دلیل انقلاب نمی توانستیم مهمات تأمین کنیم.

در داخل نظامی تانک های مختلفی به دلیل جمله تانک ساخته شد برها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات معقول را دیدیم. این عوامل مثبت همراه خود عزت نفس نتیجه گیری در داخل همه شما نیروها به طور مشارکت در می تواند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین نیروی پدافند اثیری کدام ممکن است نگه داشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکای گارد ایران پاسخگو برای محلی سازی تمامی از دستگاه تسلیحاتی است تخصصی ایجاد می کند اختیار دارد. سودآور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلند باشید نظامی 43 12 ماه پس به دلیل پیروزی انقلاب به این عوامل مثبت کف دست یافته است کدام ممکن است هیچ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازمانی به آن خواهد شد کف دست نیافته است. بیرون به دلیل به ایران تکیه کن نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای شخصی را در داخل همه شما امور تامین می تدریجی.

اکنون تمامی خودروهای رزمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رزمی در داخل درون ملت تأمین می تواند، خوش شانس همراه خود هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت حکیمانه حضرت امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همراه خود رویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها حضرت امام خامنه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدیت فرماندهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان. خدمتگزار نظامی به مرحله ایجاد رسیده است.

ارتش انقلاب پا به پای تحریم و فداکاری ملت می رود

نظامی چه نقشی در داخل عملیات حفاظت مقدس داشت؟

در داخل هشت 12 ماه حفاظت مقدس در داخل منطقه حتی حفاظت این روندی نبود کدام ممکن است نیروهای نظامی در داخل آن خواهد شد حضور نداشته باشند، نسبتاً نظامی در داخل تمامی عملیات ها حضور مقدار بیش از حد از را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمر داشت کدام ممکن است مایه مباهات نیروهای نظامی انقلاب همراه با سایر نیروهای مسلح است. {افرادی که} دردسر کشیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل حفاظت مقدس سرزنده بوده اند.

نکته قابل کلمه اینجا است تخصصی ایجاد می کند روزهای آغازین نبرد دریایی نظامی سودآور شد همراه خود عملیاتی نیروی دریایی عراق را منهدم تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گونه ای به آن خواهد شد ضربه بزند کدام ممکن است نیروی دریایی عراق {تا} نوک نبرد نتوانست روحیه شخصی را بسازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد را به تصرف شخصی درآورد. بخشی به دلیل استراتژی

هر دو بعد به دلیل 48 ساعت تحریک کردن شده نبرد چنان به نیروی اثیری عراق ضربه می زند کدام ممکن است با بیرون حمایت همه شما ملت های استکباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات های عظیم نتوانست نیروی اثیری شخصی را افزایش تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت شخصی را مشارکت در دهد.

موقعیت توپخانه در داخل نبرد به قدری مطمئن بود تخصصی ایجاد می کند تمام عملیات ها در کنار آتش کمک می کرد از یک راه یا روش دیگر آفرین، اگر کمک کوره توپخانه عملیاتی نمی شد، عملیات هر دو شکست می خورد هر دو خطرناکتر می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نیروی کار} متحمل تلفات می شد. وارد می تواند متعاقباً نیروی نوجوان توپخانه ممکن است این موقعیت را به خوبی ایفا تدریجی.

پدافند اثیری در داخل در برهه ای سودآور شد 76 فروند هواپیمای بعثی عراق را در کل نبرد ساقط تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود در همه زمان ها در داخل جاده مقدم حمله ها ناجوانمردانه صدام قرار داشت. {در این} راستا نظامی انقلاب توانست به امام خمینی اعتقاد تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ra از یک راه یا روش دیگر کراوات احسان.

پس به دلیل نبرد، نیروهایی کدام ممکن است طبق اصل به پادگان بازگشتند، به تبدیل کردن، خودسازی، تمرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی رزمی در داخل پادگان پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل این لمس کردن این زمینه سرآمد شدند. نیروها همچنان در داخل شمال ژاپنی، جنوب ژاپنی، غرب، جنوب غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {رایگان} در داخل {مناطق} جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامیت ارضی قرار است به آنها بروند ملت را {زیر} تذکر دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل آن خواهد شد حفاظت می کنند.

ارتش انقلاب پا به پای تحریم و فداکاری ملت می رود

به تذکر ممکن است داشته باشید مانترا در امروز نظامی سراسری ایثار چقدر محقق شده است؟

به بحث و جدال با توجه به اشخاص حقیقی {کمک کنید} ملت ایران در مسیر درست سیل، زلزله، محرومیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین آب به دلیل ارائه دهندگان ارزنده نیروهای حاضر در داخل پایین نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدار بیش از حد از را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوسته در داخل اختیار افراد متعصب ایران اسلامی در داخل در سراسر اطراف ملت قرار دارد. مطالعه اندازه کشید.

در داخل زلزله کرمانشاه حضرت آقا در داخل دیدار همراه خود نیروی زمینی نظامی این حضور را در داخل زلزله غرب ملت قابل توجه کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبتاً سودمند مقوله ای کردند. مخصوصاً این واقعاً احساس وجود داشت کدام ممکن است افراد قدر نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی زمینی را می دانند.

این اعتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحسین به دلیل حضرت آقا به دلیل نیروی زمینی کدام ممکن است به دلیل نیروی نظامی هستند، {کار} بزرگی است. لذت به نظامی نیاز می کنیم کدام ممکن است او می رود فرصتی داشته باشد {حرکت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع را مانترا نظامی فداکاری تدریجی. ملت برای معنا ارائه را انتخاب کنید و انتخاب کنید منطقی سازی ارائه به افراد.

نظامی همراه با سایر نیروهای مسلح، همدلی، تعامل داشتن، هم افزایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادری را نگه داشتن کرده است. این تعامل داشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادری توجه دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را می‌سازد محل اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراضی. بدون در نظر گرفتن همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسجام تا حد زیادی باشد یا نباشد، دشمنان بیشتری شکست را خواهند پذیرفت.

اکنون می بینیم کدام ممکن است دشمن شکست شخصی را پذیرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید راضی شده است که نمی تواند باشد نیروهای مسلح ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت عزیزمان را شکست دهد.