نقشه بن بروگین نتیجه در از دست دادن زندگی ساینده رود ممکن استبه گزارش خبرنگار ایمنا، قالب {انتقال} آب بن بروجین 12 ماه های قبلی مطرح شده بود در داخل روزهای قبلی همراه خود موافقت وزارت قدرت دولت شد. {در این} میان همراه خود اجرای قالب {انتقال} آب در داخل بن بروجین، حیات اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زایندرود {خطرات} انتقادی ممکن است وجود داشته باشد. صورت یک چیز جز خشکی تالاب گاوخونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریزگردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکی همیشگی زیندرود حاصل نمی شود.

بیش به دلیل بیست سال است کدام ممکن است علی‌رغم مسائل بخش زاینده رود، کشاورزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید باند این قلمرو، تخصیص‌های {غیرقانونی} به دلیل سوی وزارت قدرت پایان یافته است. بر مقدمه مصوبات شورای باور نکردنی آب به دلیل 12 ماه 1392 هرگونه بدست آوردن اخیر در داخل بخش زاینده رود ممنوع شد.

خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم آبی در داخل فاز شرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی خسارت زیادی به استان اصفهان وارد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکسالی زاینده رود باعث فاجعه فرونشست شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی چند مورد آخر هزار ساله اصفهان را خرس الشعاع قرار داد. به آگاه بارهای متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستندات آموزش، شهرهای استان اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید میراث باکلاس متمایز اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوضه زاینده رود همراه خود مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید معضلات گوناگونی برخورد با هستند. مشمول تهدید در داخل مواجهه همراه خود لمس کردن زشت، جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه، پایتخت تن هزار نفر آسیب پذیر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی های سراسری به طور قابل توجهی کشف نشده خطر هستند.

علی اکبر محرابیان وزیر قدرت آبان ماه 12 ماه قبلی به اصفهان بازدید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} توقف در دیدار همراه خود کشاورزان ذکر شد: اولیه قانون اساسی ما اینجا است کدام ممکن است بر این مقدمه همراه خود افراد قابل اعتماد باشیم. {نباید} قول می {دهم} به همان اندازه چند مورد آخر ماه نه خجالت بکشم، با این وجود نیاز به قول بدهم کدام ممکن است بتوانم مسائل را رفع کنم.

وزیر قدرت آگاه بود: مسائل درست در این لحظه اصفهان برخاستن به دلیل مسائل قراردادها با بیرون {برنامه ریزی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن نامناسب آب های اصفهان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مسائل در داخل مدت زمان کوتاهی قابل رفع نباید باشد. ولی همراه خود همدلی می توانیم آن را رفع کنیم. ممکن است همچنین نیاز به تخصیص غلط را اصلاح کردن کنیم.

با این وجود وزارت قدرت به هیچ منصفانه به دلیل وعده های شخصی حرکت نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیستند ابزار خاصی برای رفع مسئله آب اصفهان داشته باشد یا نباشد.

در داخل باره قالب {انتقال} آب بن بروژن همراه خود حمیدرضا فولدگر مشاور افراد اصفهان در داخل مجلس شورای اسلامی گفتگویی داشتیم کدام ممکن است مشروح آن را در داخل یکپارچه می خوانید:

خواه یا نه با توجه به قالب {انتقال} آب بن بروگین اقدامات کارشناسی پایان یافته است؟

در داخل بحث و جدال سرمایه گذاری {انتقال} آب بن بروجن، بارهای متخصصان امتیازات کارشناسی را مطرح کردند آب مثبت این ابزار است به دلیل منصفانه طرف تخصص یک مسئله است. آب منتقل شده به دلیل سرشاخه های کارون در داخل تونل های I، II را انتخاب کنید و انتخاب کنید III کوهرنگ همراه خود {انتقال} آب بن بروگین به حوضه آبریز کارون باز می گردد.

مخصوصاً سرمایه گذاری {انتقال} آب هزینه مربوطه دارد ولی اصولاً این آب به حوضه آبریز کارون برگردانده می تواند باشد هر دو برای پمپاژ تحت تأثیر قرار دادن بلعیدن می تواند باشد. در داخل حوضه بن بروگین، رودخانه های فصلی، قالب هایی به دلیل دارایی ها منطقه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب ممکن است وجود داشته باشد ولی همه شما قالب ها لغو شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب بن بروژ مستقیماً تصویب شد در نتیجه ساده ترین روش پمپاژ بلافاصله به دلیل رودخانه بود. در داخل صورت قالب های یکی دیگر برای بهره مندی از مزایای رودخانه های فصلی معرفی شده است می توان این دارایی ها را ذخیره کنید.

قالب بن بروجن در داخل مصوبات پیشرفته ترین و پیشرفته ترین قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای دولت شدن آن نیاز به مصوبات شورای باور نکردنی آب فکر شود. در داخل صورت بر مقدمه مصوبات شورای باور نکردنی آب در داخل زاینده رود، هرگونه بدست آوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوبات اخیر ممنوع است.

در داخل صورت عدم تخصیص دارایی ها آبی اخیر به سرمایه گذاری بن بروجین، {سرنوشت} زاینده رود چه می تواند باشد؟

همراه خود اجرای قالب {انتقال} آب بن بروجین این پرس و جو مطرح است کدام ممکن است آب برای اجرای آن به دلیل مکان تامین می تواند باشد؟ این در داخل حالی است کدام ممکن است درو کردن اخیر ای {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به به دلیل آب باشد یا نباشد گردش زاینده رود برای درو کردن، مخصوصاً اگر منبع مفید اگر آب جدیدی به زاینده رود نرسد، زاینده رود می میرد.

اگر ساخته نشود منبع مفید آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردش را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت اخیر اضافه می تواند باشد گردش در داخل سرمایه گذاری {انتقال} آب بن بروجن (بعد از همه این سرمایه گذاری آب شرب است) نیاز به به دلیل آب سیدهرود استفاده بیشتر از شود. ولی می دانیم در داخل تجارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی نیز کاربرد دارد) را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مخصوصاً از دست دادن زندگی زاینده رود.

به من را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل کلاس ها متنوع مقرر شد در داخل چارچوب مصوبات شورای باور نکردنی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های عمومی قالب {انتقال} بن بروجن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن تونل کوهرنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهشت ​​آباد {سوم} بین استان های اصفهان، شهرام محال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری مذاکره شود. .

تونل کوهرنگ {سوم} تمامی مصوبات را بدست آمده کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به {زودتر} پایان دادن شود به همان اندازه آب تونل {سوم} به دلیل سد حرکت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به من {قابلیت} در داخل پنل دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ها آب (مصوب شورای باور نکردنی آب) {نباید} به قابلیت تونل {سوم} استفاده از شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل {درآمد} جدیدی به بن پروگن تعلق نمی گیرد، به همین دلیل نیاز به به دلیل تونل کوهرینگ {سوم} استفاده از شود.

در داخل چه صورت درو کردن آب به دلیل سهنده رود برای سرمایه گذاری بن بروجن مسئله ساز ممکن است؟

مقدمه قالب بن بروگین استفاده از به دلیل تونل کوهرنگ {سوم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری بهشت ​​آباد شناخته شده به عنوان منبع مفید نه است. هزینه مربوطه او می رود هست. تعدادی از نمایندگان در داخل راهپیمایی‌های زودتر گفتند کدام ممکن است هم تونل بهشت ​​آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم تونل کوهرنگ {سوم} نیاز به برای ایجاد منبع مفید آب اخیر برای لابان پروگن استفاده از شود.

ولی کمتر از نیاز به بهشت ​​آباد منصوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوبات اجباری به دلیل گروه جو زیست تایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل شود راه اندازی او می رود هست. سد {سوم} نیز نیاز به بر مقدمه نقشه منبع مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن ساخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از رادیکال شود 9 پمپاژ لحظه ای.

در داخل پنل دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ها همراه خود اجرای تونل بهشت ​​آباد سهم شهرستان شرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری 237 میلیون مترمکعب است. ولی بهشت آباد ادامه دارد دولت نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سد تونل {سوم} کوهرنگ هم ساخته نشده است، {در حالی که} هم اکنون برای قالب {انتقال} آب بن بروجن به صورت عاجل در داخل جاری {برنامه ریزی} برای درو کردن آب هستند که باید تخلف به دلیل مصوبات شورای باور نکردنی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد بالادستی است.

پسندیدن شخص همراه خود اطلاع به دلیل اجرای قالب {انتقال} آب بن بروجین، واقعاً احساس تهدید می کنم، به همین دلیل نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان قلمرو نیاز به این ماده را همراه خود جدیت پیگیری کنند.

همراه خود حالت گردش برای سرمایه گذاری بن بروگن، عملیات اضطراری {اجازه} اطلاعات شده است {در حالی که} تونل {سوم} ادامه دارد در داخل جاری مشارکت در است {کار} را {نکرد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهشت ​​آباد ادامه دارد تغییر نشده است. مخصوصاً تراز دارایی ها آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن ژینده رود مصوب کلاس ها {دهم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سیزدهم} شورای باور نکردنی آب ً نقض شد.

پیامدهای سرمایه گذاری {انتقال} آب بن بروجن در داخل اصفهان چه خواهد بود، احتمالا؟

همراه خود این قالب سیده رود کدام ممکن است به رودخانه فصلی بازسازی شده است {به طور کامل} خشک می تواند باشد در طولانی مدت تخریب زاینده رود به جو زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاوخونی می انجامد. ممکن است همچنین کشاورزی همراه خود مسائل قابل توجه صورت خواهد بود، احتمالا.