نقص فنی در داخل یکی در همه موتورها دلیل لمس کردن اضطراری پرواز کیش-تهران شد.منصور شیش تخلیه در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا ذکر شد: دیشب ساعت 23:35 {هواپیما} اتابوی کردن شماره پرواز 83 هواپیمای پرواز 5713 در موجود است در داخل بزرگراه کیش – تهران در نتیجه مفقود شدن یکی در همه موتورها سناریو اضطراری گفتن شد.

وی در داخل خصوص دلیل این لمس کردن اضطراری افزود: نقص فنی در داخل یکی در همه موتورهای این {هواپیما} باعث شد این {هواپیما} در داخل ساعت 23:55 در داخل فرودگاه اصفهان به پایین بنشیند.

مدیرکل {مدیریت} فاجعه استان اصفهان ذکر شد: این {هواپیما} همراه خود 174 سرنشین به سلامت در داخل فرودگاه اصفهان به پایین نشست.

وی شکسته نشده داد: پس به همین دلیل خریداری شده این خبر فوری نیروی کار های امدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه نشانی به فرودگاه شهید بهشتی اصفهان اعزام شدند.

شیش‌وروش ذکر شد: خوش شانس {در این} لمس کردن اضطراری هیچ مصدومیتی گزارش نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی {مسافران} ساعت 3:28 بامداد همراه خود منصفانه پرواز نه به تهران اعزام شدند.

وی تصریح کرد: فرودگاه اصفهان در جای خود فرودگاه تهران در داخل تصادفات تصمیم گیری شد.