نمایشگاه اصفهان هماهنگ‌کننده نمایندگی‌های ایرانی مراقبت از کنوانسیون دوباره کار کردن سوریه


به گزارش ایمنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل به همین دلیل روابط پایه نمایشگاه بین‌المللی اصفهان، فرستاده ملت سوریه در داخل جمهوری اسلامی ایران همراه خود تاکید بر نیاز حضور بزرگ نمایندگی‌ها به طور قابل توجهی فاز شخصی ایران در داخل کنوانسیون دوباره کار کردن سوریه افزود: این کنوانسیون جایگزین شدید مناسبی است به همان اندازه نمایندگی‌های شخصی ایرانی در داخل آن همراه خود زمینه‌های جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگ هزینه کردن در سوریه شناخته شده شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم قابل توجهی به همین دلیل دوباره کار کردن این ملت را به شخصی اختصاص دهند.

شفیق دیوب فقط در مورد مقررات جدیدترین حدس و گمان ملت سوریه ذکر شد: این مقررات همراه خود در نظر داشتن معافیت‌های گمرکی، تسهیلات، حمایت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ضمانت} حدس و گمان، زمینه حضور معامله گران را در داخل سوریه تسهیل کرده است.

در داخل همین راستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید منسوب به راه اندازی بستر صحیح برای راه اندازی شد پتانسیل‌های تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرکنندگان ایرانی، نمایندگی نمایشگاه بین‌المللی اصفهان برپایی پاویون سراسری ایران در داخل هفتمین نمایشگاه بین‌المللی دوباره کار کردن سوریه را در داخل گذشته تاریخی ۶ به همان اندازه ۱۰ مهر ۱۴۰۱ (۲۸ سپتامبر به همان اندازه ۲ اکتبر ۲۰۲۲) در داخل اصل {کار} قرار دانش است.

نمایشگاه بین‌المللی اصفهان ممکن است همچنین توافق‌های اجباری برای حضور نمایندگی‌های ایرانی در داخل کنوانسیون دوباره کار کردن سوریه را نیز مشارکت در خواهد داد.

نمایندگی‌های متقاضی برای خرید داده ها اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشارکت} {در این} کنوانسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشگاه می‌توانند همراه خود شماره تلفن همراه‌های ۰۳۱۳۲۶۱۱۶۱۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۰۹۱۲۹۴۷۹۲۶۵ تصمیم بگیرند.

نمایشگاه اصفهان هماهنگ‌کننده شرکت‌های ایرانی برای حضور در کنفرانس بازسازی سوریه