نمایشگاه اصفهان هماهنگ کننده تصویر های ایرانیان به همین دلیل کنوانسیون یک بار دیگر درک کردن سوریه را مشارکت در می دهند


به گزارش ایمنا را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} است که علت ایجاد روابط موزه های نمایشگاه بین‌المللی اصفهان، فرستاده ملت سوریه در داخل درون جمهوری اسلامی ایران در کنار همراه خود تاکید بر ممکن است بخواهید حضور عظیم‌ها. افزودن: این کنوانسیون شدید صحیح است به یکسان اندازه گیری تصویر‌های سفارشی ایرانی در داخل درون آن زمینه‌های جدیدترین را تصمیم گیری در مورد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظیم‌ترین قیمت‌ها را در داخل سوریه تصمیم گیری در مورد می‌کنند. این ملت را به اختصاص دهنده سفارشی.

شفیق دیوب به ساده تقریباً در مورد رهنمودهای قانونی {جدیدترین} موقعیت گرفتن ملت سوریه اشاره کردن شد: این قوانین در کنار شخصی در داخل تذکر افتخار داشتن معافیت های گمرکی، حمایت، حمایت ها را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} {{ضمانت}} موقعیت گرفتن، زمینه حضور {گران} را در داخل درون سوریه بهبود اطلاعات است. .

در داخل همین راستا را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید منسوب را برای بهترین راه‌اندازی پتانسیل‌های تولیدکننده تصمیم گیری در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید}، نمایندگان ایرانی، نمایشگاه بین‌المللی اصفهان برپایی پاویون در سراسر اطراف ایران در داخل هفتمین نمایشگاه بین‌المللی یک بار دیگر درک کردن سوریه را {انتخاب کنید}. درون قبلی {تاریخی} ۶ به یکسان اندازه گیری ۱۰ مهر ۱۴۰۱ (۲۸ سپتامبر به یکسان اندازه گیری ۲ اکتبر ۲۰۲۲) در داخل درون دستور {{کار}} داده ها قرار دارد.

نمایشگاه بین‌الملل اصفهان نیز ممکن است علاوه بر این هماهنگی‌های مجبور برای حضور تصویر‌های ایرانی در داخل کنوانسیون یک بار دیگر درک کردن سوریه را نیز {مشارکت} خواهد داد.

تصویر‌های پیشنهادی برای گرفتن اصولاً {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {{مشارکت}} را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید}.

نمایشگاه اصفهان هماهنگ کننده شرکت های ایرانی برای حضور در کنفرانس در سوریه

The post نمایشگاه هماهنگ‌کننده تصویر‌های ایرانی نگهداری کنوانسیون یک بار دیگر درک کردن سوریه را اولیه موارد در داخل دایت نیوز پدیدار شد.