نکاتی در مورد چگونگی اقدامات امنیت به تجویز شیوع COVID-19 در داخل امکانات رسیدگی جوانان پشتیبانی کردنکاتی در مورد چگونگی اقدامات امنیت به تجویز شیوع COVID-19 در داخل امکانات رسیدگی جوانان پشتیبانی کرد