نیازمند تولید ۸۰ میلیون مترمربع چادر ملی هستیمدبیر عمومی کشور با بیان اینکه باید شورای فرهنگ استان ها برای تولید چادر ملی استفاده کرد، گفت: نیاز کشور به این پوشش سالانه 8 میلیون متر مربع است.

The post نیازمند تولید ۸۰ میلیون مترمربع چادر ملی هستیم اولین بار در سایت دایت نیوز پدیدار شد.

رژیم لاغری سریع