هزینه نفت نپخته به 104 دلار آمریکا رسید/ هزینه نفت پیش به دلیل بلافاصله 24 فروردینبه گزارش ایمنا، هزینه نفت اوپک، نفت برنت، نفت تگزاس غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت با کیفیت صنعتی ایران در داخل نوسان بود. تنظیمات هزینه آن قرار است به رئوس مطالب {زیر} است:

1. هزینه سبد نفتی اوپک به 102 دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 41 عرف رسید.

2. هزینه نفت برنت در داخل آمریکا همراه خود 0.1 شانس به مقیاس عقب به 108.78 دلار آمریکا رسید.

3. نفت نپخته برنت برای عرضه در داخل ژانویه 0.01 شانس به مقیاس عقب کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به 108.67 دلار آمریکا رسید.

4. هزینه جهان نفت نپخته 0.06 شانس به مقیاس عقب کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به 104.11 دلار آمریکا رسید. هزینه نفت نپخته وست تگزاس اینترمدیت نیز خارج از آن آمریکا همراه خود 0.06 شانس به مقیاس عقب به 104.28 دلار آمریکا رسید.

5. هزینه نفت با کیفیت صنعتی ایران به 103.8 دلار آمریکا رسید.

6. هزینه جهان بنزین همراه خود 0.01 شانس بهبود به سه.2916 دلار آمریکا رسید.

7. هزینه جهان سوخت خالص همراه خود 0.11 شانس به مقیاس عقب به 7077 دلار آمریکا رسید.

8. هزینه جهان نفت کنار آتش همراه خود 0.05 شانس بهبود به سه.7207 دلار آمریکا رسید.

9. هزینه جهان گازوئیل 0.06 شانس بهبود کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به 1102.5 دلار آمریکا رسید.

10. هزینه نفت با کیفیت صنعتی عربستان 108.66 دلار آمریکا گفتن شد.