هزینه پول نقد پارسیان به همان اندازه پیش به همین دلیل همانطور که صحبت می کنیم ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱به گزارش خبرنگار ایمنا، هزینه سبک ها پول نقد پارسیان به همان اندازه پیش به همین دلیل پیشنهادات همانطور که صحبت می کنیم به رئوس مطالب {زیر} است:

۱. پول نقد ۵۰ سوتی به ۶۶۳.۷۵۰ ریال رسید.

۲. پول نقد ۱۰۰ سوتی به ۱.۳۰۷.۵۰۰ ریال رسید.

۳. پول نقد ۱۵۰ سوتی به ۱.۹۵۱.۲۵۰ ریال رسید.

۴. پول نقد ۲۰۰ سوتی به ۲.۵۹۵.۰۰۰ ریال رسید.

۵. پول نقد ۲۵۰ سوتی به ۳.۲۳۸.۷۵۰ ریال رسید.

۶. پول نقد ۳۰۰ سوتی به ۳.۸۸۲.۵۰۰ ریال رسید.

۷. پول نقد ۴۰۰ سوتی به ۵.۱۷۰.۰۰۰ ریال رسید.

۸. پول نقد ۵۰۰ سوتی به ۶.۴۵۷.۵۰۰ ریال رسید.

۹. پول نقد خوب گرمی پارسیان به ۱۲.۸۹۵.۰۰۰ ریال رسید.

۱۰. پول نقد ۱.۵ گرمی پارسیان به ۱۹.۳۱۴.۵۰۰ ریال رسید.

۱۱. پول نقد 2 گرمی پارسیان به ۲۵.۷۷۰.۰۰۰ ریال رسید.