هیچ مورد خوش بینانه سرخک در داخل جوانان اراک گزارش نشده استبه گزارش خبرنگار ایمنا، علی المنصوری ذکر شد: {هر} ساله همراه خود برخاستن فصل فصل تابستان بر انواع جوانان مراجعه کننده به امکانات درمانی همراه خود مسائل گوارشی مربوط به {درد} معده، اسهال، استفراغ، تب را انتخاب کنید و انتخاب کنید لرز افزوده می تواند.

وی ذکر شد: قطعاً همراه خود بهبود دما شیوع {بیماری} های باکتریایی در داخل جوانان افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین راه کنار آمدن با این بسیار مهم دادن کمک هزینه برای ایده ها بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذای شکسته نمی شود.

رئیس گروه جنگیدن {بیماری}‌های دانشکده علوم پزشکی اراک در موضوع بهبود شیوع {بیماری}‌های عروق کرونر روده ها در داخل جوانان طی هفته قبلی تاکید کرد: سرفه، گلودرد، تب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبریزش سوراخ بینی در داخل سطح موارد زیر.

وی خواهد شد به رعایت قابل توصیه های بهداشتی، بهره مندی از مزایای {ماسک} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی واکسن کرونا شناخته شده به عنوان مبنایی برای پیشگیری به همین دلیل {بیماری} های عروق کرونر شناسایی شد.

المنصوری افزود: تا به امروز هیچ گزارش مثبتی به همین دلیل ابتلا به سرخک در داخل جوانان در داخل اراک گزارش نشده است.

رئیس گروه جنگیدن {بیماری}‌های دانشکده علوم پزشکی اراک ذکر شد: تنها واقعی بهترین راه پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت سرخک واکسیناسیون است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این {کار} مفید به نظر می رسد.

به گزارش ایمنا، چهاردهمین هشدار وزارت بهداشت تقریباً در مورد شیوع سرخک در داخل فروردین ماه موجی به همین دلیل دلخوری کردن را در داخل ایده ها عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه های ملت به بهترین راه انداخته است. این هشدار کسب اطلاعات در مورد تداوم شیوع از حداکثر سرخک در داخل افغانستان بود که به همین دلیل تحریک کردن 12 ماه 2021 تا به امروز 48366 مورد ابتلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 250 مورد نابودی گزارش شده است که 142 مورد نابودی در میان بسیاری جوانان {بوده است}.