ویژگی اصلی بیماری آلزایمر شناسایی شده استبه گزارش ایمنا، هیپرفسفوریلاسیون تاو یکی از ویژگی های پاتولوژیک اصلی بیماری آلزایمر (AD) است. مطالعات اخیر نشان داده است که پریودنتیت و پاتوژن های پریودنتال از عوامل خطر مهم برای بیماری آلزایمر هستند.

به گزارش مدیکال نیوز، T. denticola، عامل اصلی پریودنتیت، به عنوان یکی از علل احتمالی بیماری آلزایمر گزارش شده است، اما نقش ترپونما دنتیکولا در پاتوژنز بیماری آلزایمر نامشخص است.

در این مطالعه، محققان آزمایش‌هایی را روی موش‌ها انجام دادند که در آن 20 موش نر 8 هفته‌ای (موش C 57 BL / 6) به مدت 24 هفته از ترپونما دنتیکولا خوراکی استفاده کردند. سپس محققان DNA هیپوکامپ Treponema denticula را روی موش ها آزمایش کردند. syy ر. شناسایی شد.

در Thr 181، Thr 231 و Ser 396، درجه و میزان فرافسفوریلاسیون تاو با روش‌های وسترن بلات و ایمونوهیستوشیمی مورد بررسی قرار گرفت. ایمونوهیستوشیمی یا شیمی بافت ایمنی، فرآیند قرار دادن پروتئین ها در سلول های بافتی است. فعال سازی میکروگلیا و سطوح IL-1b و TNF-α به ترتیب با روش ایمونوهیستوشیمی و ELISA تعیین شد.

تست الایزا یا الایزا روشی رایج در تست های بیوشیمی است. آزمایش الایزا در ابتدا برای کنترل کیفیت در گیاه پزشکی توسعه داده شد و برای اولین بار در دامپزشکی برای تشخیص بیماری های عفونی استفاده شد. بعدها به عنوان روشی برای تشخیص آزمایشگاهی در برخی بیماری های انسانی مورد استفاده قرار گرفت. الایزا یک آزمایش استاندارد برای تشخیص ویروس ها و اندازه گیری ترشح هورمون ها در خون است و یک استاندارد جهانی برای استفاده در بیمارستان ها، بانک های خون و سازمان های انتقال خون به ویژه در تشخیص ایدز است. خود ویروس در الایزا تشخیص داده نمی شود، اما مقدار آنتی بادی (آنتی بادی) تولید شده در بدن فرد آلوده به ویروس اندازه گیری می شود.

سلول های BV 2 با Treponema denticula کشت داده شدند، سپس فعال سازی سلول BV 2 با ایمونوفلورسانس و در سلول های BV 2 IL-1b، بیان TNF-α با qRT-PCR و ELISA اندازه گیری شد. مایع رویی سلول‌های BV2 شبیه‌سازی شده توسط Terponema denticula برای تحریک سلول‌های N2a استفاده شد، سپس سطوح پروتئین‌های فسفریله فسفریله Tau 181، Thr 231 و Ser 396 در سلول‌های N2a با روش وسترن بلات تعیین شد.

روش وسترن بلات یکی از روش های بلات است که برای شناسایی و آنالیز پروتئین ها استفاده می شود. این روش یک تست تاییدی است که وجود یک نوع آنتی بادی (آنتی بادی ایمونوگلوبولین نوع G) را در برابر چندین نوع پروتئین ویروسی بررسی می کند. این روش نسبت به تست الایزا اختصاصی تر است، اما از آنجایی که تستی با حساسیت کمتر و نسبتاً پرهزینه است، به عنوان اولین تست انجام نمی شود و عمدتا برای تایید نتایج مثبت تست الایزا استفاده می شود. تست وسترن بلات به همراه تست الایزا بیش از 99 درصد قابل اعتماد است. در ژنتیک مولکولی، عمل انتقال مولکول های جدا شده توسط ژل الکتروفورز به یک غشای خاص، بلات نامیده می شود.

تجویز خوراکی ترپونما دنتیکولا بافت مغز را اشغال کرد، هیپرفسفوریلاسیون پروتئین تاو را در فرآیندهای عصبی Ser 396، Thr 181 و Thr 231 افزایش داد، میکروگلیا را فعال کرد و سطوح IL-1b و TNF-α را در هیپوکامپ موش افزایش داد. در شرایط آزمایشگاهی، ترپونما دنتیکولا به طور مستقیم سلول های BV2 را فعال کرد و سطح بیان IL-1b و TNF-α را افزایش داد. این مطالعه نشان داد که Treponema denticola می تواند به هیپوکامپ موش حمله کند و هیپرفسفوریلاسیون پروتئین tau را در Ser 396، Thr 181 و Thr 231 افزایش دهد، که التهاب عصبی را در هیپوکامپ موش فعال می کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان