پزشکان اطفال غربالگری روتین HIV را برای جوانان در سنین 15 سالگی توصیه می کنندپزشکان اطفال غربالگری روتین HIV را برای جوانان در سنین 15 سالگی توصیه می کنند