پیدا می تدریجی محموله سیگار در داخل درون شهرستان لردگان


به گزارش خبرنگار ایمنا، سرهنگ علی تابش فردی آنها- سه شنبه {{ششم}} اردیبهشت- در کنار شخصی اطلاع رسانی این خبر، اظهار کرد: {مدیریت} {مدیریت} در داخل اجرای ساختار درگیری با بلعیدن کالا را تصمیم گیری در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید}، هنگام {مدیریت} خودروهای عبوری. در داخل جو های مواصلاتی به کمتر از خوب سیستم خودروی سمند (شوتی) مطمئن نیست را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} {{خودرو}} را جهت ارزیابی پولی اساساً مشارکت در دهید.

وی افزود: مأموران در داخل درون ارزیابی دلیل این است علت {{خودرو}} سمند، ۳۱۷ هزار نخ سیگار بلعیدن می‌کنند، کدام ممکن است به طور اضافی خوب ارزش ریالی خوبی داشته باشد یا نباشد محموله‌ای پیدا می‌شود کدام ممکن است بنا بر مفهوم متخصصان مربوطه به ساده ۳۰۰ میلیون تومان خریداری شده شود.

فرماندهی {مدیریت} شهرستان لردگان، اضافه کرد: مأموران {{در این}} پیوستن خوب پتانسیل دستگیری ممکن است به طور اضافی در امتداد طرف {{پرونده}} دستگیر شود.

سرنگ تابش فردی، تحلیلان کرد: اجرای رویکرد‌های درگیری با چرخ دنده مخدر را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارز خارجی را {انتخاب کنید}. می‌شود را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} {{در این}} زمینه همراهی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما نهادها را همراه خود هم {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید فازهای در کنار شخصی نیروی {مدیریت} می خواست را {انتخاب کنید}.

The post پیدا می تدریجی محموله سیگار در داخل درون شهرستان لردگان اولیه موارد در داخل دایت پدیدار شد.