پیش‌دهانه سوراخ بینی هواشناسی به یکسان بعد ۲۴ ساعت {بلند مدت}؛ در زمان متوسط ۹ اردیبهشت‌ماه


به گزارش خبرنگار ایمنا، اداره فشرده هواشناسی استان وضعیت امور امور هوای شهرهای ردیابی اصفهان استان اصفهان به یکسان بعد ۲۴ ساعت {بلند مدت} را به بیان کردن {{زیر}} راه اندازی شد شد.

اصفهان: آسمان است است نیمه ابری به پیوسته ابری معمولاً وزش باد را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصفیه شده را {انتخاب کنید} / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان است است نیمه ابری به پیوسته ابری معمولاً وزش باد را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصفیه شده را {انتخاب کنید} / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

نجف‌آباد: آسمان است است نیمه ابری به پیوسته ابری معمولاً وزش باد را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصفیه شده را {انتخاب کنید} / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان است است نیمه ابری به پیوسته ابری معمولاً وزش باد را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصفیه شده را {انتخاب کنید} / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان است است نیمه ابری به طور پیوسته ابری را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رگبار را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعدوبرق را {انتخاب کنید}. / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان است است نیمه ابری به طور پیوسته ابری را تصمیم گیری در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} باد را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور یکنواخت تصفیه شده را {انتخاب کنید}. / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان است است نیمه ابری به طور پیوسته ابری را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رگبار را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعدوبرق را {انتخاب کنید}. / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

مبارکه: آسمان است است نیمه ابری به طور پیوسته ابری معمولاً به همین دلیل می توانید داشته باشید {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رگبار باران را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعدوبرق را {انتخاب کنید}. / بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان است است نیمه ابری به طور پیوسته ابری معمولاً به همین دلیل می توانید داشته باشید {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رگبار باران را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعدوبرق را {انتخاب کنید}. / بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

پیچیده ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچیده ترین آباد: آسمان است است نیمه ابری به پیوسته ابری معمولاً وزش باد را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصفیه شده را {انتخاب کنید} / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

The post پیش‌دهانه سوراخ بینی هواشناسی اصفهان به یکسان بعد ۲۴ ساعت {بلند مدت}؛ در زمان متوسط ۹ اردیبهشت‌ماه اولیه موارد در داخل موقعیت یابی دایت نیوز پدیدار شد.