پیش بینی هوای 24 ساعت آینده در منطقه اصفهان؛ امروز 20 اکتبربه گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل هواشناسی منطقه اصفهان وضعیت جوی شهرستان های یاد شده در منطقه طی 24 ساعت آینده را به شرح زیر اعلام کرد.

اصفهان: آسمان صاف و مه در صبح / حداکثر دما: 30 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 12 درجه سانتیگراد

شرق اصفهان: آسمان صاف همراه با مه در صبح / حداکثر دما: 28 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 6 درجه سانتیگراد

نجف آباد: صاف تا نیمه ابری همراه با غبار صبحگاهی / حداکثر دما: 29 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 12 درجه سانتیگراد

کوشان: آسمان صاف با مه در صبح / حداکثر دما: 34 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 16 درجه سانتیگراد

سامیر: آسمان صاف گاهی وزش باد / حداکثر دما: 23 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 12 درجه سانتیگراد

اردستان: آسمان صاف، نیمه ابری، گاهی وزش باد / حداکثر دما: 31 درجه سانتی گراد / حداقل دما: 17 درجه سانتی گراد

خوانسار: آسمان صاف و ابری گاهی وزش باد / حداکثر دما: 23 درجه سانتی گراد / حداقل دما: 10 درجه سانتی گراد

مبارکه: آسمان صاف همراه با مه در صبح / حداکثر دما: 29 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 8 درجه سانتیگراد

شهرضا: آسمان صاف همراه با مه در صبح / حداکثر دما: 27 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 7 درجه سانتیگراد

برای همیشه: آسمان صاف با مقداری مه در صبح / حداکثر دما: 30 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 10 درجه سانتیگراد