چرا مراسم عروسی ها به رویدادهای سوپراسپرادر بازسازی می شوند؟چرا مراسم عروسی ها به رویدادهای سوپراسپرادر بازسازی می شوند؟