یک حباب سکه داغ رشد کرده است



به گزارش خبرنگار ایمنا، حباب انواع سکه قبل از معاملات امروز به شرح زیر است:

1. حباب سکه امامی به 23590000 ریال رسید.

2. حباب سکه بهار آزادی به 13940000 ریال رسید.

3. حباب نیم سکه به 18670000 ریال رسید.

4. حباب سه ماهه سکه به 21,060,000 ریال رسید.

5. حباب گرمی سکه به 15020000 ریال رسید.