به روز رسانی در 14 روز کلاسهای تعطیلی و مجازی

برای بدست آوردن مقداری فام ، به منظور پیروی از فرمان اجرایی فرماندار ویتمر ، ما 14 روز کلاسهای گروهی را تعطیل کرده ایم. همه اعضای Auto Pay یک تعلیق خودکار 14 روزه برای حساب خود اعمال می کنند تا در این مدت هزینه ای از شما دریافت نشود. ما درک می کنیم که بسیاری … ادامه